Saturday, 19 March 2016

मोरूडा

मोरूडा अमरीका मे मोदी मोदी बोल्यो रे ,,, मोरूडा कांग्रेसिया ने दाय कोनी आयो रे,,,मोरूडा सोनिया रो मुडो चुप करायो रे,,, मोरूडा फेसबुक मे तिरंगो लहरायो रे,,
मोरूडा वोटसऐप मे घणो हाल्यो रे
मोरूडा दोस्तो रे दाय घणो आयो रे
मोरूडा चाइना ने लारे छोड आयो रे,,,मोरूडा गजब रो धमाल थें मचायो रे।

No comments:

Post a Comment