Friday, 19 February 2016

माता निकल गी

एक बार एक मारवाड़ी को नयो नयो ब्याह होयो। ब्याह के दूसरे दिन ही आपकी लुगाई ने लेकर जा रह्यो हो। रस्ते में एक ताऊ बैठ्यो हो।

ताऊ -छोरा लुगाई ने लेकर कठ जा रह्यो है।

छोरो - अस्पताल जा रह्यो हूँ। माता निकल गी।

ताऊ - अरर लायो तो लुगाई हो, माता कियां निकलगी।

No comments:

Post a Comment