Friday, 8 January 2016

who is Speaking ?

एक बार एक मारवाड़ी इंग्लिश सीखणे UK गयो
एक साल पछै पाछो गांव आयो |
२-३ दिन रे पछै उने फ़ोन आयो और फ़ोन मते
एक आदमी बोल्यो - किकर हे भोलिया, | थारी याद आवे पाछो आ जा.......
मारवाड़ी : who is Speaking ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आदमी: भोलिया मने भुल गयो कि ? मैं बोलू
Anderson....UK से,
थारो ट्रेनर

No comments:

Post a Comment