Wednesday, 23 December 2015

साग रोटी

पति सुबह नहाते गा रहा था

गोविंद बोलो हरी गोपाल बोलो

पत्नी - गोविंद बोलो  चाहे गोपाल बोलो

साग रोटी खानी वेतो पेला मटर छोलो

No comments:

Post a Comment