Saturday, 14 November 2015

मारवाडी रो दिल.....

मारवाडी रो दिल......नरम आईसकीम जेसो

मारवाडी री जबान....मीठी जलेबी जेसी

मारवाडी रो गुसो ....गरम फुलको जेसो

मारवाडी रो साथ.... चटपटो आचार जेसो

मारवाडी रो होसलो.. कडक खाखरा जेसो

मारवाडी रो स्वभाव.. मिलनशार दालढोकली जेसो

(केने को मतबल यो के मारवाडी के साथ रहो तो भुखा कोणी मरो)

1 comment: